Integrál Coaching

INTEGRÁL COACHING

MI TÖRTÉNIK AZ INTEGRÁL COACHING FOLYAMAT SORÁN?

Az integrál coaching folyamat során a kliens és én jelenléti bizalomtérben vagyunk, dolgozunk együtt. Rálátunk a kliens problémásnak megélt témájára (ezt a látást támogatja az integrálpszichológiai tudásrendszer is) és inspiráló, alkotó, teremtő munkát végzünk a klienssel partneri együttműködésben a változásért egy organikusan kibomló közös tanulás, kísérletezés során.
Bárkinek hasznos lehet a coaching, aki változni akar, tudatosabbá válni az életében, aki rá akar látni működésére, fel akarja ismerni és életre kelteni (rejtett) erőforrásait, aki erősödni akar az önértékelésben és önbizalom terén, aki hatékonyabb életre vágyik.
 • Coachoknak:
  • Magabiztos háttér-tudást ad a tudat működéséről, fejlődési tendenciáiról. Eszköztára olyan tudásrendszerrel bővül, amely bármely másik coaching módszertanhoz jól illeszthető. Segít beazonosítani, hogy mely módszerek illeszkednek leginkább a klienshez, a témájához.
 • HR-eseknek:
  • A HR munkát alapvetően tudja támogatni:
  • business partneri működésben
  • tehetségek felismerésében, kibontakoztatásának támogatásában
  • kiválasztásban
  • vezető képzésben - integral leadership
 • Vezetőknek:
  • (vezetői) ön- és emberismeretben
  • egyéni – és rendszer szintű helyzetekre való rálátásban és helyzetkezelési inspirációk, eszközök tekintetében
  • a coach típusú vezetéshez ad háttér-tudást és eszközöket
  • a munkatársakkal való kapcsolódáshoz (motiválás, delegálás, konfliktushelyzetek kezelése stb.) eszközöket
 • Mindenkinek, aki önismereti úton jár:
  • látni és elfogadni, hol vagyok, merre tartok
  • nehéznek megélt helyzetekre való rálátásban, megoldások megtalálásában

MI AZ INTEGRÁL SZEMLÉLET?

Az Integrál szemlélet segít egységes rendszerben látni a világot és benne magunkat. Életünk mindeddig egymásnak ellentmondó területei összerendeződnek, megértjük elakadásainkat, problémáink pedig szinte önmaguktól megoldódnak. Összekapcsolódik és egyensúlyba kerül a Kelet és Nyugat, a kint és bent, az egyéni és kollektív, a fej és szív.

MI AZ INTEGRÁL COACHING?

Az Integrál Coaching beemeli és rendszerbe illeszti a különböző módszertanok elemeit. Az egyén tapasztalatai, érzései és folyamatai többdimenziós átlátható mátrixba rendeződve hozzásegítik őt céljai kijelöléséhez, vágyai beteljesítéséhez. Az integrál coaching folyamat során egyszerre látunk (ezt a látást támogatja az integrálpszichológiai tudás- és modellrendszer is) és inspiráló, alkotó, teremtő munkát végzünk a klienssel partneri együttműködésben egy organikusan kibomló közös tanulás, kísérletezés során.

TUDJ MEG TÖBBET AZ INTEGRÁL COACHINGRÓL!

A coaching partneri kapcsolat és professzionális, szisztematikus, inspiráló folyamat. A coach és a kliens konkrét cél elérésére szerződnek, mely a folyamat kezdeti és a kimeneti állapotai között konstruktív különbség elérését irányozza elő.
A kezdeti és kimeneti pontok között a kliens tudatossága növekszik a helyzetére való rálátás, a lehetőségeinek meglátása tekintetében, fejlődnek kompetenciái, integrálódnak addig el- és fel nem ismert erőforrásai. Mindez organikusan járul hozzá a cél eléréséhez. A folyamat a kliens tudatossági szintjéhez teljes mérték- ben illeszkedik.
A coaching az idővonalra a jelen és a jövő fókuszával tekint: a jelenben való kitel- jesedés és a jövőorientált közelítés egyszerre jelenik meg benne.
Az integrál coaching igazodik a világ súlyponti tudatossági szintjéhez is, ismeri, elismeri, és figyelembe veszi annak sajátosságait, mint – bizonyos mértékben – identitásszabályozó elemet.
A coaching a magában foglalás és meghaladás, a felszabadulás és kreatív kibonta- kozás játékának és munkájának része, hatékony katalizátora.
Az integrál coaching háttere az integrál(pszichológiai) tudás- és modellrendszer, mely egyfajta rendező struktúraként szolgál; és emellett az „integrál érzés”, „az integrál szív” lényegíti, elmélyíti, lehetővé teszi, hogy megtörténjen a változás, a valódi találkozás és kap- csolódás tudatosító terében.
Az integrál szemléletet az én megélésemben megtartja, „kipárnázza, lényegíti az említett integrál érzés és integrál szív, melyeket intuitív, elfogadó, az ember látására épülő, mély emberi közösségérzetként és empátiaként, együttérzésként tudok definiálni: egyfajta „szív– fej” összhanghoz kapcsolódó tudatállapotként.
Az integrál szemléletű coachingban integrál keretben, integrál modellek mentén közelítem meg a változást. A modellek, mint az integrál metakeret részei, „megtartják”, összerendezik az információkat, hátterét adják a változási folyamatnak, beleértve a reális irányok, célok kijelölését és azok elérésének módját is.
Összességében tehát az integrál coachingban egyaránt dolgozom a tudatszintekkel, a fejlődésvonalakkal, a tudatállapotokkal és a tudattípusokkal a kvadránsokban.

Ízelítőül az utóbbit – a kvadráns-modellt röviden bemutatom:
Ahhoz, hogy valódi változás támogatójaként legyünk jelen a coaching folyamatban, fontosnak tartom, hogy a jelenségek négy szimultán szintjén dolgozunk, figyelembe véve ezek kölcsönös oksági viszonyát. Dolgozunk az egyén belső világával (a szubjektív nézőponttal, a személyiséggel, céljaival), az én külső megjelenésével (a viselkedéssel, kommunikációval, vezetési stílussal), ugyanakkor figyelembe vesszük a coacholt interszubjektív világát (közösségét, kultúráját, a coacholt kapcsolatait) és ennek külső megjelenését (a társadalmi-szociális vetületet, a stratégiai szövetségeket, a tágabb szabályozó rendszert).
Az integrál modell haszna az erőforrások teljes spektrumának ismerete, a területek kommunikációja, a tudatosodás, az éberség növekedése, a lehetőségek reális felismerése, a célok felelős kijelölése és azok elérésének támogatása. Vagyis egy igen tágan – egyéni, csoport-, szervezeti szinten értelmezhető – elégedettség és siker.
Szemléletem szerint tehát minden kapcsolati rendszerben létezik, így önmagában nem értelmezhető. A coaching során – a folyamat legelejétől - figyelmet fordítunk a rendszerre, a coachee abban elfoglalt helyére, funkciójára, térképezzük az interakciós mintákat, melyek az intervenció támpontjául szolgálnak.
Az integrál  coaching beemeli és struktúrába helyezi a különböző módszertanokat:

INTEGRATÍV MÓDSZERTAN:

 • Integrál pszichológiai módszerek
 • Kognitív módszerek
 • Gestalt módszerek
 • Tranzakcióanalízis
 • Kapcsolatdinamikai módszerek
 • Cselekvésorientált módszerek

EGYÉNI, CSOPORT ÉS TEAM COACHING:EGYÉNI COACHING:
Egyéni coachingban dolgozom munkahelyi terepen vezetőkkel (vezetői, executive, business coaching) és munkahelyen kívül magánszemélyekkel (life coaching). Ugyanakkor a coaching területek között gyakran átfedések vannak, inkább az jellemző, hogy az egyes területek a változás bizonyos aspektusait helyezik fókuszba.
A főbb területek:
 • Executive / vezetői coaching:
  vezetői hatékonyság, személyes és interperszonális fejlődés; önismeret, kommunikáció, kapcsolatkezelés, konfliktuskezelés, motiválás, delegálás, stratégiai tervezés, problémakezelés stb.
 • Üzleti / business coaching:
  beosztottak-, ügyfél-szolgáltatás fejlesztése, munka-magánélet egyensúlya, időgazdálkodás, hatékonyság fejlesztése stb.
 • Skill / készségfejlesztő coaching:
  valamely készség fejlesztése, például kapcsolatkezelés, kommunikációs stb.
 • Placement coaching:
  új munkatárs integrálását támogatja.
 • Életvezetést támogató / life coaching:
  értékrend kikristályosítása, jövőkép tisztázása, célok kijelölése, erőforrások tudatosítása és működésbe léptetése a kliens számára kielégítő élet kialakításáért, önértékelés, önbizalom fejlesztése
A vezetői coachingról:
Az Integrál Coaching a vezetők számára személyiségük kiteljesítését, az eddig megszerzett tudás kiegészítését és egységes rendszerbe illesztését eredményezi. Ezzel a tudással, többé már nem lesz gond a munkatársak motiválása, konfliktushelyzetek megoldása, az együttműködő attitűd megvalósítása és elkerülhetővé válik a kiégés. A résztvevő komplex tudással rendelkező, professzionális vezetővé érik.
A vezetői coachingban egyéni (személyes) figyelem-fókusszal dolgozunk, az egyéni adottságok, vezetői képességek, motivációk, célok, értékrend mentén, teljes mértékben a változ(tat)ásra koncentrálva. A vezetői egyéni coaching célja a coachee képességeinek kibontakoztatása, a maximális teljesítmény elérése, a belső egyensúly megteremtése tökéletes bizalmas viszonyban a coachee-val, mely alapvetően fontos a siker eléréséhez.
Az egyéni coaching célját előzetesen a coachee-val és felettesével és/vagy a HR vezetővel egyeztetjük, ezután kerül sor az egyéni fejlesztési folyamatra.
A fejlesztési irányok nagyon egyediek, ugyanakkor gyakori fejlesztendő területek:
 • hatékony vezetői kommunikáció
 • aktív / értő hallgatás
 • kapcsolatkezelés
 • konfliktuskezelés
 • motiváció, motiválás
 • delegálás
 • asszertivitás
 • stratégiai tervezés
 • munka-magánélet egyensúlya
 • értékrend kikristályosítása
 • vezetői önismeret
 • önbizalom
 • prezentáció / tárgyalástechnika
 • stresszkezelés
 • rendszerlátás
Az egyéni coachingot önmagában és a team / group coaching és tréning bevezető és levezető részeként szoktuk javasolni, tapasztalatunk szerint ugyanis tartós változást egyéni figyelem megadása és egyéni fejlesztés nélkül aligha reális elérni.
Várható eredmények az egyéni coaching folyamatban:
A teljes program hatékony végrehajtása során a következő eredményeket kívánjuk elérni a programba bevont személlyel közösen:
 • fejlődnek (vezetői) készségei
 • a coaching-munka fókuszától függetlenül fejlődik vezetői önismerete, önreflexiója, felelősségvállalása, fejlődnek munkahelyi kapcsolatai, kommunikációja, reális helyzet- és rendszerlátása
 • fejlődik magabiztossága
 • növekszik egyéni teljesítménye
 • növekszik vezetői hatékonysága
Az egyéni coaching egy minimum 10 alkalmas folyamat, mely alkalmanként 90 perces üléseket jelent, az ülésekre optimálisan egy-két hetente kerül sor.
Az egyéni coaching folyamat tartalmaz további egy alkalom ún. shadow coachingot, mely során a coach 90 percben igény szerint részt vesz a vezető által tartott tárgyaláson, értekezleten vagy bármely munkatársi megbeszélésen, melyről további 90 percben részletes visszajelzést ad, valamint további fejlesztési célok kerülhetnek azonosításra a coachee-val.
TEAM ÉS GROUP COACHING:
A team és group coachingban problémamegoldás-fókusszal dolgozunk, igen strukturáltan, az erőforrásokat egyéni és kollektív szinten hívjuk elő. Akciótervezés és a tanultak tudatosítása a kimenet.
A kollektív coaching lehet team és group coaching. A team coachingban adott cégen belül egy team vagy projekt-team tagjaival dolgozunk a csoportban, a tagok által hozott egyéni-, projekttel kapcsolatos problémák megoldásáért. A group coachingban különböző területekről (például boltvezetők) jönnek a résztvevők, behozzák egyéni megoldandó feladataikat és nézőpont-, véleménycsere mentén haladnak a megoldásaik felé.
A team és group coachingban egyaránt az Action Learning (AL) metódussal dolgozunk.
Ennek lényege a strukturált, problémamegoldás-fókuszú csoportos támogatás és tanulás. Minden alkalommal minden résztvevő témagazda szerephez jut és a csoport, mint az ő coacha funkcionál, miközben a vezető coachként facilitáljuk a folyamatot. A résztvevő coachok kérdéseikkel, adott esetben konfrontálóan segítik a témagazdát, hogy rálásson önmagára, a témájára és praktikusan haladjon a megoldás, a kitűzött cél felé. Mindeközben minden résztvevő tanul. A dupla-hurkos tanulás mentén nem csupán a témagazda és témája hoz felismeréseket, hanem egyúttal minden résztvevő megtalálja benne a saját tanulását, tovább vihető felismeréseit.

Várható eredmények:

 • a behozott témákban és a vezetői képességekben is képes áttörést hozni:
 • párbeszéd előmozdítása, visszacsatolás, vezetői önismeret, reális helyzet/rendszerlátás, hatékony kérdezés gyakorlása
 • felelősségvállalás, önreflexió, együttműködés szintje nő
 • több perspektíva előhívása: meglátni, megismerni a másik nézőpontját
 • coaching-kultúrát épít, coaching-skilleket fejleszt
A team / group coaching alkalmakra havonta egyszer kerül sor, 4-6 órában, 5-7 fős csoportokban. Előzetesen orientációs napot (4-6 órában) vagy egyéni coachingot (2-3 alkalom) tartunk, amelynek célja a hatékony kérdezéstechnika megtanulása, az önreflexió gyakoroltatása. Majd a team / group coaching folyamat lezárásaképp egyéni coachingot adunk a résztvevőknek, mely a folyamat során tanultak beintegrálását, a fejlődés stabilizálását hivatott szolgálni.